امروز : شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹      ساعت ۱۹ : ۰۶
خرید تاکسی
 
ردیفمالکگروهنامپلاککاربریوضعیت بدنهکارکردقیمتعملیات
   نوسازی
۱امیر جلیلوندسواریرو آ971 ت 29-ایران18گردشیگلگیر رنگ۶۵۵۳۵۳۳ الی ۳۶
۲امیر چهاردولیسواریرو آ537 ت 33-ایران18خط ویژهچند لکه رنگ۳۲۰۰۰۰۳۵-۳۷
۳رضا فشی727 ت 26-ایران18خط ویژهچند لکه رنگ۳۵۰۰۰۰کارشناسی